16 marca 2014

Wieluń

Wieluń położony jest w południowo-zachodniej części województwa łódzkiego, w powiecie wieluńskim, na pograniczu mezoregionów fizycznogeograficznych: Wyżyny Wieluńskiej (południowa i środkowa część gminy) wchodzącej w skład Wyżyny Śląsko-Krakowskiej oraz Wysoczyzny Złoczewskiej (część północno-zachodnia gminy) i Kotliny Szczercowskiej (część północno-wschodnia) należących do Niziny Południowowielkopolskiej. 
Wyżyna Wieluńska stanowi najwyższą część gminy, ma również najbardziej urozmaiconą rzeźbę, dla której charakterystyczne są pagórki morenowe ze skałami jurajskimi w podłożu. Wysoczyzna Złoczewska to falista wysoczyzna morenowa o niewielkich deniwelacjach, Kotlina Szczercowska urozmaicona jest pagórkami i wydmami parabolicznymi.
Miasto jest siedzibą powiatu i stanowi regionalny ośrodek gospodarczy, handlowy, oświatowy i kulturalny. Gmina obejmuje miasto Wieluń i 20 sołectw. 

Wg danych Urzędu Miejskiego na koniec 2013 roku, miasto Wieluń zamieszkiwało 23 629 osób, natomiast gmina liczyła 32 600 osób. 

Pocztówka została wydana w 2009 roku przez Agencję Reklamowo-Wydawniczą PROF-ART. Zdjęcia wykonali: Ryszard Sierociński i Krzysztof Gara.

Na widokówce przedstawione zostały: panorama Wielunia z wieżą ratuszową i kościołem świętego Józefa, kościół świętego Ducha, kościół oo. reformatorów i gmach Starostwa Powiatowego w Wieluniu.